دانلود فایل ( پرسشنامه مقیاس هوش هیجانی شات)

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
نام محصول دانلودی: پرسشنامه مقیاس هوش هیجانی شات

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

پرسشنامه مقیاس هوش هیجانی شات

این مقیاس به وسیله شات1 و همکاران(1988) بر اساس مدل هوش هیجانی مایر و سالووی(1997) ساخته شده است ایم مقیاس دارای 33 سوال می‌باشد،

سوالات این آزمون در روی یک مقیاس لیکرت 5 نقطه‌ای از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم تنظیم شده است

که در نمره‌گذاری این آزمون به کاملاً موافقم نمره 5، موافقم نمره 4، نظری ندارم نمره

ادامه مطلب