برترین فایل تفاوت حقوق جزا با مقررات انتظامی

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
نام محصول دانلودی: تفاوت حقوق جزا با مقررات انتظامی

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

پژوهش تفاوت حقوق جزا با مقررات انتظامی بخشی از متن پژوهش

مشخصات تعریف قانونی جرم

۱ ضمانت اجرای كیفری جرم یكی از مشخصات قواعد حقوقی، اعم از حقوق جزا و حقوق مدنی، ضمانت اجرای آن است، یعنی تضمین اجرای قاعده ای از قواعد حقوقی به وسیله دولت به عبارت دیگر، دولت در قبال نقض قواعد حقوقی توسط بعضی از افراد جامعه و برای اعاده نظم و جبران حقوق تضییع شد

ادامه مطلب