دانلود فایل ( پروپوزال روش عددی مرتبه بالا برای معادله گرمای کسری با شرایط مرزی دیریکله و نئومان)

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
نام محصول دانلودی: پروپوزال روش عددی مرتبه بالا برای معادله گرمای کسری با شرایط مرزی دیریکله و نئومان

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

پروپوزال روش عددی مرتبه بالا برای معادله گرمای کسری با شرایط مرزی دیریکله و نئومان

ادامه مطلب