کاملترین فایل بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و تاثیر آن بر گرایشات دینی دانش آموزان

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
نام محصول دانلودی: بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و تاثیر آن بر گرایشات دینی دانش آموزان

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

پایان نامه کارشناسی علوم تربیتی(مدیریت و برنامه ریزی درسی)

بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و تاثیر آن بر گرایشات دینی دانش آموزان

*به همراه پرسشنامه

چکیده

پژوهش حاضر بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و تاثیر آن بر گرایشات دینی دانش آموزان می باشد جامعه آماری تحقیق عبارت است از تعداد کل دانش آموزان دبستان و پیش دبستان شهرستان

ادامه مطلب